R i c h t e r   A l t m a n n   J y r c h   A r c h i t e k t e n   B D A
Sanierung Bauhausschule Cottbus - Integrative Förderschule

o Denkmalschutz
o Auftraggeber: Stadt Cottbus Hochbauamt
o Planung und Ausführung: 1995 - 1996
o Leistungsphasen 1-8
o Gesamtbaukosten: 13,5 Mill. Euro
Übersicht
Kontakt
zurück
Wettbewerbe
Projekte
Büro